• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

TƯ VẤN, HỖ TRỢ BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM

IPS hỗ trợ bệnh nhân có bảo hiểm sức khoẻ quốc tế như Aetna, Liberty, AIA, Bupa, AIG, Pacific Cross và nhiều bảo hiểm sức khoẻ khác, trong việc kiểm tra với các công ty bảo hiểm về các điều khoản được và không được thanh toán khi bệnh nhân khám và điều trị bệnh tại Singapore. Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn cho bệnh nhân các giấy tờ thủ tục cần có để được nhận thanh toán với Công ty bảo hiểm.

Trong trường hợp bệnh nhân không có đầy đủ chứng từ thanh toán với bảo hiểm, IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân liên hệ với bệnh viện tại Singapore để thu thập các chứng từ liên quan. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp cụ thể, bệnh nhân sẽ phải thanh toán chi phí cho bệnh viện trong việc thu thập giấy tờ/ hồ sơ bệnh án cần thiết cho việc nhận thanh toán với công ty bảo hiểm.

 

Di chuyển lên đầu