• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

DỊCH HỒ SƠ BỆNH ÁN

Sau khi tư vấn cũng như tiếp nhận hồ sơ bệnh án, IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong việc dịch hồ sơ bệnh án từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh trước khi chuyển sang tham vấn ý kiến của Bác sĩ tại Singapore. IPS đảm bảo bảo mật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Trong trường hợp cần thiết, IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân xin các kết quả cận lâm sàng tại các bệnh viện tại Việt Nam.

Ngoài ra IPS cũng hỗ trợ bệnh nhân dịch hồ sơ bệnh án từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt sau khi bệnh nhân trở về từ chuyến thăm khám và điều trị tại Singapore để thuận tiện cho việc tiếp tục theo dõi bệnh lý của bệnh nhân tại Việt Nam.

Di chuyển lên đầu