• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

DỊCH HỒ SƠ BỆNH ÁN

 

Sau khi tư vấn cũng như tiếp nhận hồ sơ bệnh án, IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong việc dịch hồ sơ bệnh án từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại sau khi bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm và điều trị từ các bệnh viện Singapore và trong các trường hợp cần thiết khác.

Di chuyển lên đầu