• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

Bệnh Viện

TRUNG TÂM MẮT QUỐC GIA SINGAPORE

Trung Tâm Mắt Quốc Gia Singapore  được thành lập vào năm 1989 và bắt đầu hoạt động năm 1990. Được chỉ định là trung tâm quốc gia trong hệ thống

TRUNG TÂM UNG THƯ QUỐC GIA SINGAPORE

Trung Tâm Ung Thư Quốc Gia Singapore trải qua quá trình hình thành và phát triển nhiều năm đã trở thành một trong những trung tâm điều trị và nghiên

Di chuyển lên đầu